Regulamin Newslettera CustomFORM
Klauzula informacyjna
W sytuacji skorzystania przez Panią / Pana z usługi newslettera wyjaśniamy, iż zostaną zebrane dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz informujemy, że
1. Administratorem danych osobowych jest LARB2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Metalowców 13, 41-500 Chorzów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000970661, NIP: 6342817919, REGON:243235887.
2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów, adresem e-mail: info@customform.pl, nr telefonu: +48533331633.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usługi newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
4. Podane dane mogą być udostępniane przez Administratora innym podmiotom w tym podmiotom powiązanym (jest LARB2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, KRS: 0000970661; NIP: 6342817931, OFFPOT Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie – KRS 0000339778; NIP: 6272685475), partnerom biznesowym Administratora w celach związanych z realizacja umowy. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klienta to podmioty świadczące usługi informatyczne dla Sklepu.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy (przez okres świadczenia usługi newslettera), nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7. W każdej chwili może Pan/Pani wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody – tj. rezygnacja z usługi newslettera – nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Larb2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. usługi newslettera jako usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Larb2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – usługodawcę tj. spółkę z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Metalowców 13, 41-500 Chorzów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000970661, NIP: 6342817919, REGON: 243235887, adres email: info@customform.pl www.customform.co
2. Usługodawca – Larb2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.;
3. Usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
4. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
5. Informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
6. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
7. Usługa – usługę zamówioną przez Usługobiorcę, poprzez udostępnienie adresu poczty elektronicznej, obejmującą otrzymywanie newslettera. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą zamówienia przez Usługobiorcę newslettera tj. podania adresu poczty elektronicznej i potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji.
8.Newsletter – usługa zamówiona przez Usługobiorcę polegająca na wysyłaniu przez Usługodawcę elektronicznego biuletynu/ elektronicznych informacji, o nowościach, o promocjach, konkursach,
wydarzeniach i kolekcjach dotyczących Usługodawcy poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego, poprzez moduł mailingowy;
3. Newsletter jest usługą dostępną bezpłatnie i świadczoną drogą elektroniczną przez Larb2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
4. Usługa newsletter ściśle związana jest ze stroną www.customform.co. Usługobiorca otrzymuje dostęp do usługi newsletter po złożeniu zamówienia na newsletter. W celu złożenia zamówienia na otrzymywanie newslettera Usługobiorca wpisuje swój adres poczty elektronicznej na stronie głównej www.customform.co (odnośnik na stronie ‘’ Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco’’). Po podaniu / wpisaniu przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie rejestracji wysyłane jest na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
5. Usługobiorca poprzez zapisanie się do Newslettera (złożenie zamówienia) godzi się na otrzymywanie informacji handlowych.
6. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa : Internet Explorer w wersji 5.5. i wyższe, Opera w wersji 36.0.2130.65 Firefox w wersji45.0.2., Google Chrom w wersji 50.0.2661.86 lub Safari 5.1.7. oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
7. Usługodawca nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
8. Usługobiorca w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newsletter. Subskrypcję można anulować, klikając na link znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Lub zgłosić taką chęć mailowo na adres: info@customform.pl. Rezygnacja z usługi powoduje usunięciem przez Usługodawcę adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy i następuje to natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
9. Wypełniając ustawowy obowiązek Usługodawca, informuje o następujących potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, które mogą
10. wystąpić pomimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających, są to w szczególności: złośliwe oprogramowania ( przykładowo Koń trojański, wirusiy, robaki), programy szpiegujące, spam włamania do systemu teleinformatycznego przez hakerów. Użytkownik może również minimalizować ryzyko zagrożeń w szczególności poprzez : dokonywanie aktualizacji oprogramowania, włączoną zaporę sieciową, posiadanie programów antywirusowych, regularne skanowanie komputera programem antywirusowym, korzystanie z legalnych oprogramowań, czytanie okien instalacyjnych.
11. Usługodawca wyjaśnia, że jest uprawniony do:
a. wysyłania newslettera w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, z tym zastrzeżeniem, że Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera. czasowego wyłączania lub ograniczenia usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
b. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników,
c. zaprzestania świadczenia usługi w przypadku gdy Usługobiorca naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.
12. Usługobiorca może składać reklamacje dotyczące kwestii technicznych funkcjonowania Usługi jak i innych kwestii dotyczących Usługi. Reklamacje można przesyłać na adres email : info@customform.pl jak również listownie na adres Usługodawcy.
13. Reklamacja powinna zawierać opis problemu. Usługobiorca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji. W tym okresie Usługodawca zobowiązuje się udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [ pozytywnie, negatywnie].
14. Regulamin niniejszy jest udostępniany Usługobiorcy w ogólnodostępnym formacie HTML na stronie www.customform.co oraz może być udostępniony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Aby otworzyć plik należy posiadać dostęp do przeglądarek Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrom, Safari. Usługobiorca ma możliwość odtwarzania pobranych plików oraz utrwalania poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.customform.co.
15. Kupon rabatowy w wysokości 50 złotych, mający formę bezgotówkową, przyznawany przez Usługodawcę w związku z zapisaniem się przez Usługobiorcę do newslettera:
a. możliwy do wykorzystania jest tylko na stronie www.customform.co,
b. jest jednorazowy i niepodzielny,
c. przysługuje tylko raz danemu użytkownikowi,
d. nie łączy się z innymi kuponami i promocjami,
e. możliwy jest do wykorzystania przy zakupach powyżej 500 złotych brutto, nie wliczając w to ewentualnych kosztów dostawy.
f. do wykorzystania jest w ściśle określonym terminie; termin wskazywany jest przy potwierdzeniu rejestracji, o której mowa w pkt. 4 niniejszego Regulaminu