Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520), sprzedawca będzie mógł wystawić nabywcy (podatnikowi VAT) fakturę do paragonu tylko jeśli paragon ten będzie zawierał NIP nabywcy.

Informujemy, iż z względu na brak możliwości technicznych wpisania NIP-u na paragonie nie wystawiamy faktur do paragonów. Prosimy w momencie zakupu zdeklarować chęć otrzymania faktury.

Regulamin Sklepu Internetowego CustomForm dla Konsumenta

§1. Postanowienia ogólne

Informujemy, że Sklep internetowy Customform nie ma intencji aby naruszać prawa Konsumenta. Tym samym postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać tych praw Konsumentów, które im przysługują na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Zatem wszelkie ewentualne wątpliwości w tym zakresie należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy i Sklep je stosuje.Konsument ma możliwość podjęcia się negocjacji zapisów niniejszego Regulaminu. Sklep daje możliwość negocjowania Konsumentom zapisów Regulaminu w drodze korespondencji e-mail na adres info@customform.pl. W przypadku braku negocjacji ze strony Konsumenta, po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem – w szczególności po zatwierdzeniu przez Konsumenta Regulaminu, Sklep i Konsument będą związani jego postanowieniami.

1.1. Sklep internetowy Customform [dalej Sklep], działający pod adresem internetowym www.customform.co, jest własnością, LARB2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Metalowców 13, 41-500 Chorzów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000970661, NIP: 6342817919, REGON:243235887.

1.2. Adres korespondencyjny Sklepu: LARB2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów

1.3. Zakup towaru w Sklepie jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: info@customform.pl oraz bezpośrednio przez stronę internetową pod adresem www.customform.co. Zakup dokonywany bezpośrednio przez stronę internetową www.customform.co jest możliwy po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie (założenie konta) oraz bez dokonywania takiej rejestracji jako Gość. W celu dokonania rejestracji w Sklepie i w celu założenia konta użytkownika należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu podając takie dane jak: imię, nazwisko, adres email, telefon komórkowy i/lub stacjonarny, adres. W przypadku prawidłowej rejestracji dochodzi do utworzenia konta użytkownika i Klient ma możliwość składania zamówień poprzez stronę internetową dokonując logowania do swojego konta przy użyciu login oraz hasła. Sklep potwierdza dokonanie rejestracji poprzez przesłanie informacji o założeniu konta na adres e-mail Klienta. Podczas dokonywania zakupu w naszym Sklepie Klient wypełnia formularz zamówienia udostępniony Klientowi na stronie internetowej www.customform.co (tj. zakup poprzez koszyk) lub Klient wypełnia formularz zamówienia udostępniony za pomocą poczty elektronicznej. Formularz zamówienia jest następnie weryfikowany przez Sklep co pozwala na uniknięcie ewentualnych błędów, które mogą wynikać z nieprawidłowego działania systemu. Szczegółowe zasady zakupu towaru opisane są w § 2 Regulaminu.

1.4. W sytuacji zakupu dokonywanego przez Klienta bezpośrednio przez stronę internetową www.customform.co cena towaru, którym Klient jest zainteresowany zostanie potwierdzona przez Sklep w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie wygenerowane i przesłane do Klienta w ciągu 48 godzin, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy, będzie to 48 godzin liczone od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy – w przypadku zamówień złożonych od poniedziałku do czwartku. Zamówienia złożone w piątek i weekend będą potwierdzane przez Sklep do wtorku. W przypadku różnicy w cenie bądź braku zgody przez Klienta na podane przez Sklep koszty związane między innymi z dostawą towaru Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia, o czym powinien poinformować Sklep w formie email na adres: a.musiol@customform.pl w ciągu czterech dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

1.5. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane na stronie internetowej informacje nie zawierają błędów. Uchybienia i błędy będą korygowane niezwłocznie po powzięciu przez Sklep informacji o uchybieniu lub błędzie. W celu potwierdzenia poszczególnych informacji znajdujących się na stronie internetowej, można skontaktować się ze Sklepem.

1.6. Klientami Sklepu, do których stosuje się niniejszy regulamin mogą być jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, które nabywają produkt w celu niezwiązanym z działalnością handlową, rzemieślniczą, zawodową lub gospodarczą, zdolne do zawierania umów zgodnie z przepisami prawa. Poprzez złożenie zamówienia ww. podmioty oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia ważnej umowy. Podmioty nie spełniające tych warunków, ponoszą odpowiedzialność wobec Sklepu za szkody wyrządzone ich działaniem na zasadach ogólnych.

1.7. Strony umowy tj. Klient i Sklep porozumiewają się ze sobą za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. email, telefon, strona www.

1.8. Regulamin Sklepu zamieszczony jest na stałe na stronie www.customform.co. Regulamin Sklepu określa zasady zakupów, prawa i obowiązki Stron. Podczas rejestracji w Sklepie, składania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, składania zamówienia jako Gość bezpośrednio przez stronę internetową www.customform.co, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem. W momencie rejestracji w Sklepie lub składania zamówienia bezpośrednio przez stronę internetową www.customform.co – udostępniany jest Klientowi Regulamin Sklepu (regulamin sklepu pojawia się w nowej zakładce przeglądarki, po kliknięciu w link). Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Sklepu, po zapoznaniu się z Regulaminem, Klient potwierdza zapoznanie się z regulaminem poprzez kliknięcie w checkbox, przy zapisie. Przeczytałem i akceptuje regulamin sklepu . Dodatkowo Klient ma udostępniony Regulamin na stronie www.customform.co oraz Regulamin zostanie przesłany Klientowi w każdej chwili na jego życzenie na wskazany przez Klienta adres email. W przypadku gdy Klient dokonuje zakupu za pośrednictwem poczty elektronicznej to wówczas Klient otrzymuje Regulamin na adres email i jest informowany przez Sklep o istnieniu Regulaminu, o treści Regulaminu, o możliwości zapoznania się z Regulaminem w każdym czasie, dostępności Regulaminu. Klient potwierdza te okoliczność wypełniając formularz zamówienia.

§2. Składanie zamówień

2.1. Towary oferowane przez Sklep są nowe. Sklep może sprzedawać również towary używane, ale wówczas fakt ten zostaje Klientowi zakomunikowany. Główne cechy towaru opisane są w karcie produktu zamieszczonej na stronie internetowej www.customform.co przy każdym produkcie, dodatkowo każdy towar zawiera szczegółowy opis i specyfikację.

2.2. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podane są w polskich złotych. Cenny towarów mogą być wyświetlane przez Klienta również w innych walutach tj. walutach preferowanych przez Sklep i wskazanych na stronie internetowej (aby zmienić walutę z PLN na inną należy kliknąć w prawym górnym rogu na odpowiednią wersję językową Sklepu internetowego). Podane ceny nie obejmują innych kosztów związanych między innymi z wysyłką towarów, transportem towarów, z transportem zwrotnym towaru, wniesieniem towarów czy montażem towarów.

2.3. Koszty wysyłki towaru do Klienta, koszty transportu towaru do Klienta, koszty wysyłki zwrotnej towaru, koszty transportu zwrotnego towaru, koszty montażu towaru, o ile montaż jest w ogóle świadczony przez Sklep, podawane są przez Sklep przed złożeniem zamówienia. Koszty, o których tu mowa podawane są kwotowo, o ile wskazanie konkretnej kwoty jest możliwe, w pozostałych przypadkach, gdy wskazanie konkretnej kwoty nie jest możliwe Sklep informuje Klienta o obowiązku ich poniesienia. Koszty wniesienia towarów zależne są od cennika przewoźnika, spedytora, o ile spedytor, przewoźnik świadczy daną usługę. Informacja o kosztach znajduje się również w Pouczeniu o odstąpieniu, które to pouczenie o odstąpieniu od umowy można pobrać na stronie www.customform.co w zakładce pliki do pobrania.

2.3.1. W przypadku gdy Klient ma zamiar złożyć zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej wówczas Klient otrzymuje od Sklepu do wypełnienia formularz zamówienia. Klient wypełnia formularz zamówienia również podczas zakupu na stronie internetowej www.customform.co (tj. zakup poprzez koszyk). Formularz zamówienia pozwala na określenie zasad realizacji umowy, a w szczególności określa rodzaj towaru, ilość towaru, koszty związane z realizacją zamówienia czy też zawiera informacje niezbędne dla Konsumenta.

2.3.2. Złożenie przez Klienta zamówienia (za pośrednictwem poczty elektronicznej czy bezpośrednio przez stronę www) stanowi ofertę do zawarcia ze Sklepem umowy kupna określonego towaru. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sklep przesyła, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia Sklep przesyła:
1) w ciągu 24 godzin, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy, będzie to 24 godziny liczone od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy – w przypadku zamówień składanych od poniedziałku do czwartku lub
2) do poniedziałku – w przypadku zamówień składanych w piątek i w weekend. Nie otrzymanie przez Klienta od Sklepu potwierdzenia otrzymania zamówienia złożonego przez Klienta oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a transakcja nie doszła do skutku- o ile nie zostanie wygenerowane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.3.3. W takich sytuacja rekomendujemy kontakt e-mail ze Sklepem.

2.3.3. Po dokonaniu przez Sklep weryfikacji zamówienia, Sklep przesyła do Klienta, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z informacją o cenie, o terminie wysyłki zamówionego towaru. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie przesłane do Klienta
1) w ciągu 48 godzin, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy, będzie to 48 godzin liczone od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy – w przypadku zamówień złożonych od poniedziałku do czwartku, lub
2) do wtorku – w przypadku zamówień, które zostały złożone w piątek i w weekend. W tym samym czasie Sklep poinformuje Klienta o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient ma obowiązek potwierdzić otrzymanie od Sklepu warunków realizacji zamówienia.

2.3.4.Klient dokonuje płatności za zamówione towary w formie ustalonej ze Sklepem. W przypadku składania zamówienia bezpośrednio przez stronę www.customform.co Klient przy składaniu zamówienia wybiera wariant płatności spośród form płatności przedstawionych na stronie internetowej Sklepu.

2.4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar, którego nie ma na magazynie Sklepu, wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 40% wartości całego zamówienia. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu od Klienta zaliczki. Zaliczka może być pobierana przez Sklep również w przypadku towarów będących na magazynie Sklepu.

2.5. Zamówienia obejmujące towary o różnym czasie realizacji, realizowane są po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po dostarczeniu do magazynu Sklepu ostatniego zamawianego towaru, chyba że inny sposób dostawy zostanie uzgodniony przez Klienta z przedstawicielem Sklepu.

2.6. W przypadku złożenia przez Klienta tzw. specjalnego zamówienia, to jest zamówienia na towar wychodzący poza standardową ofertę Sklepu (np. wymiary, materiał wykończenia, kolor wykończenia są inne od oferty zamieszczonej na stronie Sklepu), wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 40% wartości całego zamówienia. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu od Klienta zaliczki.

§3. Terminy realizacji

3.1. Towary dostępne na magazynie
3.1.1.Sklep obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz Klientowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3.2 poniżej. Terminy dostawy podawane są Klientowi przy składaniu zamówienia.

3.1.2. Zamówione przez Klienta towary są przechowywane na magazynie Sklepu nieodpłatnie do 14 dni od dnia skompletowania zamówienia. Z upływem tego okresu, gdy Klient nie odbierze zamówienia, Sklep może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta. Zapis dotyczy sytuacji gdy zachowane są przez Sklep terminy realizacji zamówienia.

3.2. Towary niedostępne na magazynie

3.2.1.Wysyłkę/transport do Klienta towarów niedostępnych na magazynie Sklepu realizujemy w ciągu 60 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie Sklepu. Jeżeli sprowadzenie przez Sklep zamówionego przez Klienta asortymentu wymaga dłuższego czasu, przedstawiciel Sklepu jest zobowiązany do poinformowania Klienta o dłuższym terminie realizacji zamówienia. W przypadku, gdy zamówiony towar w danym momencie nie jest dostępny u dostawcy/producenta, okres oczekiwania może zostać wydłużony do 100 dni roboczych. Termin realizacji zamówienia należy konsultować przed złożeniem zamówienia.

3.2.2. Zamówione przez Klienta towary są przechowywane na magazynie Sklepu nieodpłatnie do 14 dni od dnia ich dostarczenia na magazyn (skompletowanie zamówienia). Z upływem tego okresu, gdy Klient nie odbierze zamówienia, Sklep może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta. Zapis dotyczy sytuacji gdy zachowane są przez Sklep terminy realizacji zamówienia.

3.3. Dostawa

Przesyłki wysłane przez Sklep nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta. Zamówione towary,
w zależności od życzenia Klienta oraz specyfikacji towaru, dostarczamy za pośrednictwem: firm kurierskich, zewnętrznych firm transportowych jak również własnym środkiem transportu Sklepu. Klient ma możliwość zorganizowania własnego środka transportu. Szczegóły dostawy towaru ustalane są z Klientem przy składaniu zamówienia.

§ 4. Koszt i warunki wysyłki

4.1. Opłata za wysyłkę / transport towaru zależny jest od cennika firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej, danego przewoźnika, a w szczególności od wagi oraz objętości zakupionego towaru i wybranej formy płatności. W przypadku gdy transport wykonywany jest własnym środkiem transportu Sklepu, koszt wysyłki zostanie indywidualnie ustalony pomiędzy Klientem i Sklepem przy składaniu zamówienia.

4.2. Koszty transportu/ wysyłki zamówionego przez Klienta towaru ponosi Klient. Koszt transportu zwrotnego / wysyłki zwrotnej towaru – w przypadku odstąpienia od umowy – ponosi Klient (koszt odesłania towaru przez Klienta do Sklepu), a po stronie Sklepu leży wówczas obowiązek zwrotu Klientowi kosztów transportu /wysyłki zamówionego towaru do Klienta, o ile Klient taki koszt poniósł (koszt poniesiony przez Klienta z tytułu przesłania towaru przez Sklep do Klienta). Wysokość tych kosztów podawana jest Klientowi przez Sklep przy składaniu zamówienia. Informacja o tych kosztach znajduje się również w Pouczeniu o odstąpieniu, które to pouczenie o odstąpieniu od umowy można pobrać na stronie www.customform.co w zakładce pliki do pobrania.

4.3. Doręczenie towarów następuje na terenie Unii Europejskiej. Na życzenie Klienta Sklep może wysłać towar do kraju nie będącego w Unii Europejskiej. W sytuacji dostarczenia przesyłek poza teren Polski jak również poza teren Unii Europejskiej koszt transportu i jego zasady są ustalane indywidualnie i podawane są bezpośrednio w trakcie dokonywania zamówienia. Informacja o tych kosztach znajduje się również w Pouczeniu o odstąpieniu, które to pouczenie o odstąpieniu od umowy można pobrać na stronie www.customform.co w zakładce pliki do pobrania.

4.4. SSklep nie ma obowiązku wniesienia towaru do Klienta (w szczególności do mieszkania, na posesję). W przypadku korzystania z firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej kwestie wniesienia towaru należą do indywidualnych ustaleń Klienta z tymi podmiotami. Sklep nie dokonuje w tym zakresie żadnych ustaleń z firmami kurierskimi, zewnętrznymi firmami transportowymi. Sklep nie ponosi kosztów wniesienia towarów oraz kosztów montażu towarów u Klienta. W przypadku gdy towar dostarczany jest środkiem transportu należącym do Sklepu, przedstawiciel Sklepu może dokonać wniesienia towarów oraz ich montażu. Koszt wniesienia i montażu ustalany jest wówczas indywidualnie z Klientem i stanowi nie mniej niż 5 % wartości zamówienia.

§ 5. Formy płatności

5.1. Klient dokonuje płatności za zakupiony towar w następujący sposób: płatność przelewem, płatność w showroom’ie lub płatność w systemie płatności elektronicznych.

5.2. W przypadku wyboru płatności przelewem, wpłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy. Wpłaty dokonywane w złotówkach:

MILLENNIUM BANK 72 1160 2202 0000 0002 4067 7557 LARB2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów

Wpłaty dokonywane w euro:

MILLENNIUM BANK PL 33 1160 2202 0000 0003 0175 6152 Kod SWIFT banku: BIGBPLPW LARB2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów

5.3. W przypadku wyboru płatności w showroom’ie, płatności można dokonać gotówką lub kartą
w oddziale stacjonarnym Sklepu. Lista oddziałów stacjonarnych.

5.4 W przypadku wyboru płatności w systemie, zapłaty dokonuje się za pomocą systemu Przelewy24 – dotyczy to sytuacji, gdy Klient posiada rachunek w jednym z banków współpracujących ze Sklepem, udostępniających tzw. „szybkie płatności” i z tego rachunku Klient dokona zapłaty w formie przelewu elektronicznego w ramach usługi Przelewy24.

§6. Zasady reklamacji, rękojmia, prawo odstąpienia oraz pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji / sporów
Rękojmia

6.1. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady towaru Klientowi przysługują uprawnienia przewidziane w szczególności w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów oraz Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/44/WE z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji. W przypadku towarów nowych Sklep odpowiada za wady jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar używany ( nie nowy fabrycznie), strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.

Reklamacja ( 6.2 – 6.5)

6.2. W razie przesłania przez Sklep rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika (kurier, zewnętrzna firma transportowa), Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli Klient stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (art. 545 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny). Klient po sprawdzeniu stanu przesyłki może w szczególności sporządzić z przewoźnikiem protokół szkody.

6.2.1.W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki Klient stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, prosimy aby w ten sam dzień, jeżeli to możliwe, skontaktować się ze Sklepem za pomocą email pod adresem
reklamacje@customform.pl i poinformować Sklep o tym fakcie.

6.3. Reklamację dotyczącą towaru prosimy składać do Sklepu w formie pisemnej lub w formie email. Reklamację można składać przy pomocy formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.customform.co w zakładce pliki do pobrania. Wzór tego formularz nie jest obowiązkowy, jest to propozycja Sklepu i nie ma obowiązku z niego korzystania.

6.3.1. Do składanej przez Klienta reklamacji na towar wysyłany za pośrednictwem przewoźnika (firmą kurierską czy za pomocą zewnętrznej firmy transportowej) prosimy dołączyć dokumenty pozwalające na ustalenie odpowiedzialności przewoźnika (przykładowo takim dokumentem może być podpisany protokół szkody). Dokumenty pozwalające na ustalenie odpowiedzialności przewoźnika należy przesłać do Sklepu listem poleconym lub przesłać skany dokumentów na adres e-mail: reklamacje@customform.pl. Jeżeli Klient ma taką możliwość to do składanej reklamacji prosimy dołączyć dokumentację fotograficzną dokumentującą powstałą szkodę.

6.4. W momencie odsyłania przez Klienta reklamowanego towaru prosimy dołączyć do odsyłanego towaru jakikolwiek dowód zakupu towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie Sklepu w zakładce pliki do pobrania. Dowodem zakupu może być przykładowo paragon, faktura, wyciąg z rachunku bankowego i tym podobne. Wzór formularz reklamacyjnego nie jest obowiązkowy, jest to propozycja Sklepu i nie ma obowiązku z niego korzystania. Klient może złożyć reklamację nie korzystając z tego formularza.

6.4.1. Dostarczenie reklamowanego towaru następuje do magazynu Sklepu (magazyn LARB2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie ul. Metalowców 13 , 41-500 Chorzów) gdzie rozpatrywana jest reklamacja. Klient powinien uprzednio skonsultować ze Sklepem odesłanie towaru w celu ustalenia formy odesłania, daty odesłania czy też sposobu opakowania i przewozu towaru, które powinny odpowiadać właściwościom rzeczy.

6.4.2. Towar powinien być odesłany w stosownym opakowaniu, z zachowaniem należytej staranności mając na uwadze rodzaj transportu towaru oraz sam rodzaj towaru.

6.4.3. Sklep ustosunkowuję się do reklamacji w terminie 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji. W tym okresie Sklep zobowiązuje się udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [pozytywnie, negatywnie].

6.5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta Klient powinien mieć świadomość, że mogą powstać koszty, które mogą obciążać Klienta.

Prawo odstąpienia (6.6 – 6.6.4)

6.6. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów ww. ustawy. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wg wzoru udostępnionego przez Sklep – wzór odstąpienia można pobrać na stronie www.customform.co
w zakładce pliki do pobrania, wzór wydawany jest również Klientowi wraz z towarem oraz przesyłany jest Klientowi na jego adres email.

6.6.1. Sklep udostępnia Klientowi wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać na stronie www.customform.co w zakładce pliki do pobrania. Pouczenie o odstąpieniu od umowy przesyłane jest Klientowi na jego adres email w trakcie składania zamówienia oraz wydawane jest dodatkowo Klientowi wraz z towarem.

6.6.2. W przypadku realizowania prawa odstąpienia od umowy prosimy o przedstawienie/ okazanie jakiegokolwiek dowodu zakupu towaru co umożliwi nam identyfikację transakcji dokonanej w naszym Sklepie. W przypadku chęci skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy prosimy, o ile to możliwe, uprzednio poinformować o tym fakcie Sklep, a następnie, o ile to możliwe, odesłać towar wraz z jakimkolwiek dowodem zakupu na adres Sklepu.

6.6.3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w stosunku do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta).

6.6.4. Zwrotu ceny Sklep dokonuje wyłącznie na konto bankowe z którego dokonywana była płatność, za wyjątkiem sytuacji gdy Klient złoży pisemne oświadczenie z innym numerem konta, danymi do przelewu oraz danymi Klienta.

6.7. Zwrot przesyłki (w przypadku reklamacji czy prawa odstąpienia) prosimy w miarę możliwości uzgadniać ze Sklepem.

6.8. Klient odsyłając towar do Sklepu (m.in. na skutek odstąpienia, reklamacji) powinien mieć na uwadze właściwości towaru, w celu należytego opakowania towaru, aby nie doszło od jego uszkodzenia, zniszczenia.

6.9. Przy wymianie towaru na inny rodzaj towaru, o ile Sklep daje taką możliwość, Klient pokrywa ewentualne różnice w cenie. Klient pokrywa również inne uzasadnione koszty wymiany towaru, które nie leżą po stronie Sklepu.

6.10. Wymiana towaru na inny rodzaj możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem.

6.11. W razie nie uznania reklamacji przez Sklep Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Sklep informuje w niniejszym Regulaminie Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Jednocześnie Sklep wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

6.11.1. Sklep zastrzega, że poniższe zapisy Regulaminu nie stanowią zobowiązania Sklepu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i nie stanowią zgody Sklepu na udział w takim postępowaniu przed publicznym/niepublicznym podmiotem ADR. Decyzję o udziale przez Sklep w procedurze pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Sklep podejmuje indywidualnie w stosunku do konkretnego Konsumenta. Zgodę lub brak zgody Sklep wyraża w piśmie stanowiącym odpowiedź na reklamację Konsumenta.

6.11.2. Konsument, z uwzględnieniem zapisów § 9 posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
2) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sklepem.
3) Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sklepem.
4) Konsument ma możliwość zwrócenia się do Podmiotu Uprawnionego ( podmiot ADR), o którym mowa w art. 8 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Dodatkowo informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresami internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informacje te są również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

6.11.3. Sklep w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest również źródłem informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

§7. Zgodność towaru z ofertą

7.1. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie Sklepu były zgodne z rzeczywistością. Sklep informuje, że podane parametry i właściwości towarów są podawane przez Sklep zgodnie z informacją od producentów.

7.2. Kolory materiałów oraz skóry widoczne na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej Sklepu mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych, może to wynikać z jakości odświeżania monitora, palety barw monitora oraz samej jakości zdjęć.

7.3. Towary wykonane z surowców naturalnych jak: skóry, drewno, marmur są produktami naturalnymi i nie są powtarzalne. Porowatość na skórze, przebarwienia na produktach wykonanych z kamienia oraz słoje drewna na każdym egzemplarzu mogą się różnić.

§8. Dane osobowe Klientów

Uwaga § ten dotyczy Twoich danych osobowych. W przypadku gdy po zapoznaniu się z Regulaminem nie zgadzasz się na któryś z poniższych zapisów, zgłoś tą informację do Sklepu, wówczas Sklep podejmie indywidualne ustalenia z Klientem w celu dostosowania poniższej treści do potrzeb i interesów Stron.

8.1 Administratorem danych osobowych jest LARB2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Chorzowie 41-500, ul. Metalowców 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000970661, NIP: 6342817919, REGON:243235887.

8.2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów, adresem e-mail: info@customform.pl, nr telefonu: 32 228 71 18
8.3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w jednym lub w kilku następujących
celach: założenia konta w Sklepie CUSTOMFORM, złożenia zamówienia w Sklepie, realizacji umowy przez Sklep, świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)

8.4. Podane dane mogą być udostępniane przez Administratora innym podmiotom w tym podmiotom powiązanym z Administratorem, partnerom biznesowym Administratora w celach związanych z realizacją umowy. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klienta to przewoźnicy wybrani przez Sklep lub przez Klienta, podmioty obsługujące płatności, podmioty świadczące usługi informatyczne dla Sklepu oraz pracownicy/współpracownicy, którzy przetwarzają dane osobowe na polecenie i z upoważnienia Admistratora.

8.5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy (m.in. przez okres posiadania konta, składania zamówień, korzystania z usług Sklepu), nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego oraz przez okres wymaganym przepisami prawa ( np. przepisami o rachunkowości);

8.6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

8.7.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

8.8 Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

§9. Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2019 roku. Klienta wiążą zawsze postanowienia tego Regulaminu który obowiązywał w Sklepie na dzień dokonywania zakupu towaru przez Klienta.

9.2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.customform.co.

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/44/WE z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.

9.4. Pliki związane z realizacją umowy (formularze zamówienia, formularze reklamacji, regulamin, wzory odstąpienia, pouczenie o odstąpieniu od umowy, potwierdzenie przyjęcia zamówienia) udostępniane są Klientowi w ogólnodostępnym formacie PDF na stronie www.customform.co oraz za pośrednictwem poczty email. Aby otworzyć plik należy posiadać zainstalowany czytnik plików formatu PDF np. Adobe Reader. Pobranie kompletu plików jest realizowane przez udostępnienie do zapisania pliku na komputerze Klienta. Klient ma możliwość odtwarzania pobranych plików.

9.5 Polityka prywatności oraz Polityka Cookies dostępne są w stopce strony www.customform.co kolumna Informacje.

9.6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem, a Sklepem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

9.7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

9.8. Klient będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

10.1. W związku z prowadzeniem serwisu internetowego Sklep (jako Usługodawca) świadczy na rzecz Klientów (jako Usługobiorców) usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.2. Usługa świadczona drogą elektroniczną to usługa świadczona przez Usługodawcę ( Sklep) na rzecz Usługobiorcy ( Klienta) za pośrednictwem Sklepu internetowego w drodze elektronicznej, która umożliwia:
1) zawieranie na odległość ze Sklepem umów sprzedaży towarów zgodnie z niniejszym Regulaminem,
2) zakładanie kont Klientom w Sklepie.
3) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów ( NEWSLETTER)
Usługa, o której mowa w niniejszym paragrafie świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieokreślony. Usługobiorca (Klient) uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w ust. 10.2. powyżej.

10.3 Klient może w dowolnym czasie złożyć do Sklepu rezygnację z usługi. Rezygnacja przez Klienta z usługi powoduje:
1) Zamknięcie konta Klienta.
2)Zaprzestanie przesyłania Newslettera

10.4. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
1) Dostęp do sieci Internet
2) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (m.in. typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne)
3) Posiadanie konta poczty elektronicznej

10.5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail lub telefonicznie. Dla ułatwienia i usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy, aby reklamacja zawierała oznaczenie Usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

 

Regulamin Sklepu Internetowego CustomForm dla Przedsiębiorcy

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy Customform [dalej Sklep], działający pod adresem internetowym www.customform.co, jest własnością spółki LARB2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Chorzowie, ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000970661, NIP: 6342817919, REGON: 243235887.

1.2. Niniejszy Regulamin dotyczy sprzedaży z udziałem przedsiębiorców tj. podmiotów dokonujących zakupów związanych bezpośrednio z ich działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu. Regulamin ten nie stosuje się do konsumentów. Konsumenci to osoby fizyczne działające przy zakupie towaru w celach niezwiązanych z ich działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu. Do Konsumentów stosuje się inny Regulamin Sklepu.

1.3. Adres korespondencyjny Sklepu:

LARB2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów

1.4. Zakup towaru w Sklepie jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz bezpośrednio przez stronę internetową pod adresem www.customform.co. Zakup dokonywany bezpośrednio przez stronę internetową www.customform.co jest możliwy po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie (jako Użytkownik po założeniu konta użytkownika) oraz bez dokonywania takiej rejestracji (jako Gość). W celu dokonania rejestracji w Sklepie i założenia konta użytkownika należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu podając takie dane jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres email, telefon komórkowy i/lub stacjonarny, NIP, adres. W przypadku prawidłowej rejestracji dochodzi do utworzenia konta użytkownika i Klient ma możliwość składania zamówień poprzez stronę internetową dokonując logowania do swojego konta przy użyciu login oraz hasła. Sklep potwierdza dokonanie rejestracji poprzez przesłanie informacji o założeniu konta użytkownika na adres e-mail Klienta. Zasady zakupu towaru opisane są w § 2 Regulaminu.

1.5. Klient, który założył konto użytkownika w Sklepie, może w dowolnym czasie (o ile nie jest w realizacji zamówienie) złożyć wniosek do Sklepu o jego likwidację.

1.6 Cennik umieszczony na stronie internetowej (w szczególność z uwagi na możliwość wystąpienia awarii systemu, z uwagi na możliwość zmiany ceny przez producentów, importerów) ma charakter informacyjny – w celu potwierdzenia aktualnych cen należy skontaktować się bezpośrednio ze Sklepem. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, jeżeli została następnie potwierdzona przez Sklep. Ceny mogą być podane przez Sklep w walucie PLN jak równe w innych preferowanych przez Sklep i wskazanych na stronie internetowej walutach (w tym celu należy kliknąć w prawym górnym rogu na odpowiednią wersję językową Sklepu internetowego). W sytuacji zamówienia dokonywanego przez Klienta bezpośrednio przez stronę www.customform.co, cena towaru zostanie potwierdzona przez Sklep w potwierdzeniu
przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie wygenerowane i przesłane do Klienta w ciągu 48 godzin – w przypadku zamówień złożonych od poniedziałku do czwartku. Zamówienia złożone w piątek i weekend będą potwierdzane przez Sklep do wtorku. W przypadku różnicy w cenie Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia, o czym powinien poinformować Sklep w formie email w ciągu jednego dnia od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (przy czym za moment otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji uważa się moment w którym Kupujący miał możliwość zapoznania się z jego treścią, zgodnie z regułami określonym w kodeksie cywilnym). Brak informacji w tym zakresie traktuje się jako akceptację ceny podanej przez Sklep w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji
z uwzględnieniem § 2.4, § 2.6, § 3.1.1 oraz 3.2.1.

1.7. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane na stronie internetowej informacje nie zawierają błędów, które nie mogą jednak być podstawą do dochodzenia roszczeń wobec Sklepu. Uchybienia i błędy będą korygowane niezwłocznie po powzięciu przez Sklep informacji o uchybieniu lub błędzie. W celu potwierdzenia poszczególnych informacji znajdujących się na stronie internetowej, należy skontaktować się ze Sklepem.

1.8. Klientami Sklepu, do których stosuje się niniejszy regulamin mogą być jedynie przedsiębiorcy. Poprzez złożenie zamówienia Klienci oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia ważnej umowy. Podmioty nie spełniające tych warunków, ponoszą odpowiedzialność wobec Sklepu za szkody wyrządzone ich działaniem na zasadach ogólnych.

1.9. Zapłata ceny za towar następuje przed wydaniem towaru Klientowi. Strony na podstawie indywidualnych uzgodnień mogą ustalić inne zasady płatności.

1.10. Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wycofywania towarów z oferty, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania w każdym czasie bez podania powodu akcji promocyjnych na stronach Sklepu jak również wprowadzania w akcjach promocyjnych zmian.

1.11. Regulamin Sklepu określa zasady zakupów, prawa i obowiązki Stron. Rejestracja w Sklepie, złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, złożenie zamówienia bezpośrednio przez stronę internetową www.customform.co (jako Gość czy jako Użytkownik), jak również w każdy inny sposób jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

§2. Składanie zamówień

2.1. Towary oferowane przez Sklep są nowe. Sklep może sprzedawać również towary używane lub z ekspozycji, ale wówczas Sklep informuje o tym fakcie. Informacje dotyczące towarów znajdują się przy każdym towarze (w szczególności w karcie produktu) i zawarte są na stronie internetowej Sklepu. Przy produkcie znajduje się informacja, że towar jest używany lub pochodzi z ekspozycji i nosi ślady użytkowania. Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Sklepie drogą elektroniczną pod adresem e-mail a.musiol@customform.pl lub telefonicznie tel. +48 533 331 633.

2.2. Podane na stronie internetowej Sklepu ceny przy towarze są jedynie ceną za towar, a zatem nie obejmują w szczególności kosztów wydania i odebrania towarów, kosztów wniesienia towarów, kosztów montażu i innych kosztów dodatkowych powstałych przy realizacji zamówienia. Jeżeli nie ustalono odmiennie wszelkie koszty a w szczególności koszty wydania, odebrania, wniesienia, montażu ponosi Klient.

2.3. Sklep przyjmuje zamówienia składane za pośrednictwem strony www.customform.co lub poczty elektronicznej przez całą dobę i siedem dni w tygodniu.

2.3.1.W stosunkach między Klientem a Sklepem nie stosuje się przepisów art. 66 (1) § 2 – § 3 KC.

2.3.2. Po złożeniu przez Klienta zamówienia na towar Sklep przesyła, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia Sklep przesyła:
1) w ciągu 48 godzin – w przypadku zamówień składanych od poniedziałku do czwartku lub
2) do wtorku – w przypadku zamówień składanych w piątek i w weekend. Potwierdzenie otrzymania zamówienia może w niektórych sytuacjach generować się automatycznie zwłaszcza w sytuacji gdy zamówienie jest składane z wykorzystaniem konta użytkownika lub zakupu jako Gość. Potwierdzenie otrzymania zamówienia jest informacją dla Klienta Sklepu, że jego oferta zawarcia umowy dotarła do Sklepu.

2.3.3. Po dokonaniu przez Sklep weryfikacji zamówienia, Sklep przesyła do Klienta, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z informacją o cenie, o terminie realizacji zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie przesłane do Klienta
1) w ciągu 48 godzin – w przypadku zamówień złożonych od poniedziałku do czwartku lub
2) do wtorku – w przypadku zamówień, które zostały złożone w piątek i w weekend.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi o zawarciu pomiędzy Klientem a Sklepem umowy sprzedaży.

2.3.4.Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie płatności całej ceny przez Klienta. Klient dokonuje płatności za zamówione towary w formie ustalonej ze Sklepem. W przypadku składania zamówienia bezpośrednio przez stronę www.customform.co Klient przy składaniu zamówienia wybiera wariant płatności spośród form płatności przedstawionych na stronie internetowej Sklepu. Klient powinien dokonać płatności w terminie 5 dni liczonych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, po tym terminie zamówienia są anulowane automatycznie w systemie i nie są realizowane. W przypadku uiszczenia przez Klienta wpłaty po terminie na poczet zamówienia, Sklep, o ile to będzie możliwe podejmie się realizacji zamówienia i w tym celu Sklep skontaktuje się z Klientem i zaktualizuje termin realizacji zamówienia. Numer zamówienia w systemie może ulec w tym przypadku zmianie, nowy numer zamówienia zostanie przesłany Klientowi wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar, którego nie ma na magazynie Sklepu, wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 40% brutto wartości całego zamówienia. Zaliczka powinna być wpłacona do 5 dni od potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep – w przypadku braku wpłaty zaliczki zamówienie nie jest realizowane przez Sklep. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu od Klienta zaliczki. W przypadku uiszczenia przez Klienta zaliczki po terminie na poczet zamówienia, Sklep, o ile to będzie możliwe podejmie się realizacji zamówienia i w tym celu Sklep skontaktuje się z Klientem i zaktualizuje termin realizacji zamówienia. Numer zamówienia w systemie może ulec w tym przypadku zmianie, nowy numer zamówienia zostanie przesłany Klientowi wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.5. Zamówienia obejmujące towary o różnym czasie realizacji, realizowane są po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po dostarczeniu do magazynu Sklepu ostatniego zamawianego towaru, chyba że inny sposób dostawy zostanie uzgodniona przez Klienta z przedstawicielem Sklepu w sposób indywidualny.

2.6. W przypadku złożenia przez Klienta tzw. specjalnego zamówienia, to jest zamówienia na towar wychodzący poza standardową ofertę Sklepu (w szczególności gdy wymiary, materiał wykończenia, kolor wykończenia są inne od oferty zamieszczonej na stronie Sklepu lub gdy Klient samodzielnie określa jakiekolwiek cechy towaru poprzez wybór spośród opcji zaproponowanych przez Sklep lub według swoich indywidualnych potrzeb i właściwości), wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 40% brutto wartości całego zamówienia. Zaliczka powinna być wpłacona do 5 dni od potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep – w przypadku braku wpłaty zaliczki zamówienie nie jest realizowane przez Sklep. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu od Klienta zaliczki. W przypadku uiszczenia przez Klienta zaliczki po terminie na poczet zamówienia Sklep, o ile to będzie możliwe podejmie się realizacji zamówienia i w tym celu Sklep skontaktuje się z Klientem
i zaktualizuje termin realizacji zamówienia. Numer zamówienia w systemie może ulec w tym przypadku zmianie, nowy numer zamówienia zostanie przesłany Klientowi wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

§3. Terminy realizacji

3.1. Towary dostępne na magazynie:

3.1.1. Dostawę/wydanie towarów dostępnych na magazynie realizujemy po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sklepu (zapłata całej ceny) – o ile strony nie postanowią odmiennie. Termin dostawy / wydania zostanie podany Klientowi przez Sklep po otrzymaniu zapłaty za towar.

3.1.2. Zamówione przez Klienta towary są przechowywane na magazynie Sklepu nieodpłatnie do 14 dni od dnia skompletowania zamówienia. Z upływem tego okresu, gdy Klient nie odbierze zamówienia, Sklep ma prawo naliczania dziennej opłat za przechowanie w wysokości 0,8% zamówienia bądź prawo do przekazania towaru na przechowanie firmą zewnętrznym na ryzyko i koszt Klienta.

3.2. Towary niedostępne na magazynie:

3.2.1.Dostawę/wydanie towarów niedostępnych na magazynie realizujemy po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sklepu (zapłata całej ceny) – o ile strony nie postanowią odmiennie. Termin realizacji zamówienia należy konsultować przed złożeniem zamówienia.

3.2.2. Zamówione przez Klienta towary są przechowywane na magazynie Sklepu nieodpłatnie do 14 dni od dnia ich dostarczenia na magazyn (skompletowanie zamówienia). Z upływem tego okresu, gdy Klient nie odbierze zamówienia, Sklep ma prawo naliczania dziennej opłat za przechowanie w wysokości 0,8 % zamówienia bądź ma prawo przekazania towaru na przechowanie firmą zewnętrznym na ryzyko i koszt Klienta.

3.3. Za miejsce spełnienia świadczenia uznaje się magazyn Sklepu zlokalizowany pod adresem  ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów. Klient powinien dokonać odbioru towaru osobiście z magazynu Sklepu. Na życzenie Klienta towar może być przesłany przez Sklep na koszt i ryzyko Klienta pod wskazany przez Klienta adres. Zamówione towary, w zależności od życzenia Klienta oraz specyfikacji towaru, dostarczamy za pośrednictwem: firm kurierskich, zewnętrznych firm transportowych jak również własnym środkiem transportu Sklepu.

3.4. Dostawa. Dzień wysyłki/wydania towaru z magazynu Sklepu, uznaje się za dzień realizacji przez Sklep zamówienia. Przesyłki wysyłane przez Sklep nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta. W momencie wydania przez Sklep towaru firmie kurierskiej, zewnętrznej firmie transportowej, bezpośrednio Klientowi (odbiór własny) na Klienta przechodzi ryzyku utraty czy uszkodzenia towaru.

§ 4. Koszt i warunki wysyłki

4.1. Opłata za przesyłkę zależna jest od cennika firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej, a w szczególności od wagi oraz objętości zakupionego towaru i wybranej formy płatności. W przypadku gdy transport wykonywany jest własnym środkiem transportu Sklepu, koszt wysyłki zostanie indywidualnie ustalony pomiędzy Klientem i Sklepem.

4.2. Koszty transportu zamówionego towaru zawsze ponosi Klient. Strony na podstawie indywidualnych uzgodnień mogą ustalić inne zasady ponoszenia kosztów w szczególności w przypadku zamówień o dużej wartości.

4.3. Doręczenie towarów następuje na terenie Polski, oraz do pozostałych krajów Unii Europejskiej. Na życzenie Klienta Sklep może wysłać towar również poza Unię. W sytuacji dostarczenia przesyłek poza teren Polski, koszt transportu i jego zasady są ustalane indywidualnie bezpośrednio w trakcie dokonywania zamówienia.

4.4. Sklep nie ponosi kosztów wniesienia towarów do siedziby Klienta czy też do budynku wskazanego przez Klienta (zwłaszcza kosztów wniesienia towarów na piętro budynku) oraz kosztów montażu towarów. W przypadku gdy towar dostarczany jest środkiem transportu należącym do Sklepu, przedstawiciel Sklepu może dokonać wniesienia towarów oraz ich montażu, jeżeli Strony wcześniej to ustaliły i jeżeli to jest w danym przypadku możliwe. Koszt wniesienia i montażu ustalany jest wówczas indywidualnie z Klientem.

4.5. Sklep nie ma obowiązku wniesienia towaru do Klienta. W przypadku korzystania z firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej kwestie wniesienia towaru należą do indywidualnych ustaleń Klienta z tymi podmiotami. Sklep, nawet w przypadku gdy zleca transport, nie dokonuje w tym zakresie żadnych ustaleń z firmami kurierskimi, zewnętrznymi firmami transportowymi.

§ 5. Formy płatności

5.1. W przypadku płatności przelewem, wpłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy. MILLENNIUM BANK 72 1160 2202 0000 0002 4067 7557 LARB2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów

5.2. Sklep przyjmuje płatności za pośrednictwem Przelewy24, co umożliwia Klientowi dokonanie płatności za pośrednictwem karty kredytowej lub w formie szybkiego przelewu oraz w showroomie ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów

§6. Zasady sprawdzania towaru

6.1. Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki, czy braków w przesyłce. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia. Klient ponosi odpowiedzialność wobec Sklepu w przypadku niedokonania aktów staranności, jak również nie ma prawa kierowania wobec Sklepu żadnych roszczeń w przypadku niezachowania wymogów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

6.1.1. W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki okaże się, że towar jest uszkodzony lub brakuje jakiegoś elementu, należy w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika sporządzić protokół szkody oraz w ten sam dzień skontaktować się ze Sklepem. Zachowanie powyższych zasad umożliwia ustalenie odpowiedzialności przewoźnika i dochodzenie ewentualnych roszczeń od przewoźnika na podstawie przepisów prawa przewozowego.

6.2. Reklamację towaru, w ramach przysługującej rękojmi, należy składać do Sklepu w formie pisemnej lub mailowej.

6.2.1. Podstawą do złożenia przez Klienta reklamacji na towar jest protokół szkody. Podpisany protokół szkody wraz z dokumentacją fotograficzną szkody, wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie www.customform.co w plikach do pobrania, należy przesłać do Sklepu pocztą lub przesłać skany na adres e-mail: reklamacje@customform.pl.

6.3. W przypadku odsyłania przez Klienta towaru należy dołączyć oryginał lub kopię faktury wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie Sklepu w dziale Regulamin.

6.3.1. Dostarczenie towaru do magazynu Sklepu (magazyn LARB2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie, ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów), gdzie rozpatrywana jest reklamacja, odbywa się na koszt Klienta, o ile strony nie postanowią inaczej. Sklep ma 14 dni roboczych, od momentu otrzymania przesyłki z reklamowanym asortymentem, na rozpatrzenie reklamacji. W tym okresie Sklep udzieli Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [ pozytywnie, negatywnie]. Termin ten ma charakter instrukcyjny i jego nie zachowanie przez Sklep nie jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

6.3.2. Podstawą do zareklamowania towaru jest przedstawienie dowodu zakupu towaru. W przypadku reklamowania towaru, należy najpierw poinformować o tym fakcie Sklep, a następnie odesłać towar wraz z dokumentem zakupu na adres Sklepu. Do przesyłki należy dołączyć formularz reklamacyjny.

6.4. Obsługa Sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem. Klient nie może odesłać rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sklepu, bez ustalenia tego ze Sklepem.

6.5. Klient reklamując towar i dostarczając go w tym celu do Sklepu powinien mieć na uwadze właściwości towaru, w celu należytego opakowania towaru, aby nie doszło do jego uszkodzenia, zniszczenia.

6.6. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Klient (w szczególności obejmuje to koszty demontażu, dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia), o ile nie ustalono ze Sklepem inaczej.

§7. Zgodność towaru z ofertą

7.1. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie Sklepu były zgodne z rzeczywistością. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towarów przez producentów lub nagłą ich zmianę przez producenta.

7.2. Kolory materiałów oraz skóry widoczne na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej Sklepu mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych, może to wynikać z jakości odświeżania monitora, palety barw monitora oraz samej jakości zdjęć. Takie sytuacje nie są poczytywane za niezgodność towaru z ofertą.

7.3. Towary wykonane z surowców naturalnych jak: skóry, drewno, marmur są towarami naturalnymi i nie są powtarzalne. porowatość na skórze, przebarwienia na towarach wykonanych z kamienia oraz słoje drewna na każdym egzemplarzu mogą się różnić. Takie sytuacje nie są poczytywane za niezgodność towaru z ofertą.

7.4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy jak również gdy przy dołożeniu należytej staranności mógł o wadzie wiedzieć. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za montaż zakupionego towaru dokonany przez Klienta lub na zlecenie Klienta. Wyłącza się również zastosowanie pomiędzy przedsiębiorcami art. 556 (1) § 3.

7.5. Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy jak również obniżenia ceny w przypadkach opisanych w art. 560 §1 KC. W przypadku wady towaru Klient ma prawo do kierowania wobec Sklepu żądania wymiany towaru na wolny od wad lub naprawy towaru. Wyłącza się tym samym zastosowanie pomiędzy przedsiębiorcami art. 560 § 1 KC. Sklep proponuje Klientowi sposób rozpoznania reklamacji poprzez obniżenie ceny, wymianę towaru na wolny od wad czy też naprawę towaru.

§8. Dane osobowe Klientów

8.1. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę, aby Sklep przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Przetwarzanie danych jest niezbędne dla procesu realizacji umowy, celów marketingowych jak również celów określonych w niniejszym Regulaminie.

8.2. Sklep, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych spółki LARB2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Chorzowie, ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000970661, NIP: 6342817919, REGON: 243235887.

8.3. Podane dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Sklep tj. LARB2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Chorzowie, ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000970661, NIP: 6342817919, REGON: 243235887. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora innym podmiotom w tym podmiotom powiązanym, partnerom biznesowym Administratora w celach związanych z realizacją umowy. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klienta to przewoźnicy wybrani przez Sklep lub przez Klienta, podmioty obsługujące płatności, podmioty świadczące usługi informatyczne dla Sklepu.

8.4. Sklep informuje, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu z Rozporządzenia
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
i przetwarza dane osobowe, w szczególności w celach: doprowadzenia do zawarcia i realizacji umów, dochodzenia wymagalnych roszczeń powstałych w związku z realizacją w/w umów, w celach marketingowych oraz w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora oraz odbiorców danych. Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracuje Administrator (tj. firmy przewozowe, firmy księgowe, doradcy podatkowi, doradcy prawni, firmy informatyczne i programistyczne, LARB2 Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie- KRS 0000970661; NIP: 6342817931, , na co Klient wyraża swoją zgodę.

8.5. W przypadkach przewidzianych w przepisach z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8.5.1. W wyżej wymienionych sprawach właściciel danych winien zwracać się do Administratora Danych Osobowych na piśmie.

8.5.2. Dane osobowe zgromadzone w systemie mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

§ 9 Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 r.

9.2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.customform.co.

9.3.Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej www.customform.co.

9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych odpowiednich ustaw.

9.5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sklepem jest prawo polskie.

9.6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne i sądom polskim Stronny poddają pod rozstrzygnięcie wszelkie spory.

§ 10 informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

10.1. W związku z prowadzeniem serwisu internetowego Sklep (jako Usługodawca) świadczy na rzecz Klientów (jako Usługobiorców) usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.2.Usługa świadczona drogą elektroniczną to usługa świadczona przez Usługodawcę ( Sklep) na rzecz Usługobiorcy ( Klienta) za pośrednictwem Sklepu internetowego w drodze elektronicznej, która:
1) Umożliwiania zawieranie na odległość umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
2) Umożliwienia zakładania kont Klientów w Sklepie.
3) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów ( NEWSLETTER)

10.3 Usługa, o której mowa w niniejszym paragrafie świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieokreślony. Usługobiorca (Klient) uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w ust. 10.2. powyżej.

10.4 Klient może w dowolnym czasie (o ile nie jest w realizacji zamówienie) złożyć do Sklepu rezygnację z usługi. Rezygnacja przez Klienta z usługi powoduje:
1) usunięcie / zamknięcie konta Klienta. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe
2) zaprzestanie przesyłania Newslettera.
Sklep może zaprzestać w każdej chwili świadczenia usług drogą elektroniczną, o czym poinformuje Usługobiorcę na 2 dni przed zaprzestaniem świadczenia usług.

10.5. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
1) Dostęp do sieci Internet
2) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (m.in. typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne)
3) Posiadanie konta poczty elektronicznej.

10.6 Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail. Dla ułatwienia i usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy, aby reklamacja zawierała oznaczenie Usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

10.7 Strony umowy tj. Klient i Sklep porozumiewają się ze sobą za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. email, telefon, strona www.